Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1.  Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu https://www.amyraven.cz.  S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky.

1.2.  Prodávajícím a provozovatelem  internetového obchodu https://www.amyraven.cz  (dále jen internetový obchod) je Lukáš Raveane, IČ: 74858700, se sídlem Za Krejcárkem 1003/1 Praha 190 00, zapsán v Živnostenském rejstříku (dále jen prodejce). Prodejce není plátcem DPH.

1.3.  Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi ve všech bodech souhlasí.

1.4.  Odesláním své objednávky kupující potvrzuje, že je plně seznámen se staven objednaného zboží a v tomto stavu ho kupuje.

1.5.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Za platné se považují obchodní podmínky uvedené v internetovém obchodě v době odeslání objednávky.

1.6.  Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1.  Vyplněná a prostřednictvím výše zmíněného internetového obchodu odeslaná objednávka je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

2.2. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky (dle § 1827 odst. 1 občanského zákoníku). Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, tedy přijmutím objednávky prodávajícím. Kupní smlouva je závazná. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována pouze za účelem jejího plnění a není prodejcem vědomě poskytována třetím stranám.

2.3.  Kupující má právo zrušit (stornovat) objednávku – kupní smlouvu, bez jakýchkoli finančních sankcí až do okamžiku odeslání zboží, nejdéle však do 3 dnů od podání objednávky. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

2.4.  Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout a to bez udání důvodů. Například v případě špatné obchodní, platební morálky zákazníka, v případě zadání nepravdivých údajů pro odeslání či komunikaci nebo po zásahu vyšší moci. (Tímto odstavcem se stává neaplikovatelné ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.)

3. Odstoupení kupujícího od smlouvy (dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku)

3.1.  Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku), vyjma zboží, které pro něj bylo upraveno, např. opatřeno věnováním.

3.2.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, prostřednictvím e-mailu, nebo telefonicky.

3.3.  Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude mu bez zbytečného odkladu vrácena kupní cena zboží (bez nároku na úhradu poštovného) a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde vrácené zboží bez sebemenších známek používání a oznámení o odstoupení od kupní smlouvy. 

3.4.  Kupující je povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, bez zbytečného odkladu (nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy) zaslat na adresu prodávajícího uvedenou v internetovém obchodě, přičemž kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

3.5. Prodávající vrátí platbu až po obdržení vráceného zboží a kontrole jeho stavu. V případě zjištění poškození či opotřebení není Odstoupení od kupní smlouvy platné a zboží bude neprodleně (nejdéle do 7 dnů od vrácení) odesláno zpět na adresu uvedenou v kupní smlouvě a to na náklady kupujícího.

3.7.  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží, po zásahu vyšší moci), nebo vyskytnou-li se skutečnosti dle odstavce 2.4.. V případě, že kupující už zaplatil objednané zboží, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

3.8.  Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující.

4. Platební a dodací podmínky

4.1.  Kupující je povinen uhradit (zvoleným způsobem) kupní cenu vyplívající z uzavřené kupní smlouvy a to bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud nebylo při uzavírání kupní smlouvy, či v (tomto odstavci) daném termínu po uzavření přímo dané kupní smlouvy dohodnuto jinak. V případě nedodržení termínu úhrady je prodávající oprávněn zrušit kupní smlouvu.

4.2.  Platbu je možné provést dvěma způsoby:

Bankovní převod – zboží zaplatí kupující na bankovní účet prodávajícího před odesláním zboží, v opačném případě, nebude zboží odesláno. Tento způsob úhrady kupní ceny je považován za zálohovou platbu na kupní cenu.

On-line platba- zboží zaplatí kupující pomocí on-line platební brány a následně mu bez odkladu bude zboží odesláno.

Osobní odběr a platbu v hotovosti prodejce nenabízí.

4.3.  Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou cena zboží + náklady spojené s dodáním zboží.

4.4.  V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

4.5.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží a jeho převzetím.

4.6.  Fotografie a texty u zboží nejsou součástí prodeje. Jejich výlučným vlastníkem, i po prodeji zboží, zůstává prodejce a kupující je smí použít jen s výslovným svolením prodejce a pouze k účelu, na který bylo toto povolení uděleno. Porušení podmínek tohoto odstavce může být stíháno dle právního řádu ČR.

4.7.  Prodejce odešle prostřednictvím zvolené přepravní společnosti Česká pošta/ Zásilkovna kupujícímu (na adresu vyplněnou v kupní smlouvě, či na zvolenou pobočku) kompletní a bezpečně zabalenou objednávku neprodleně (nejpozději však do 5 dnů, pokud není domluveno jinak) po připsání celé kupní ceny na svůj účet. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy elektronickou fakturu, kterou kupujícímu odešle e-mailem. Prodávající není plátcem Daně z přidané hodnoty.

5. Práva z vadného plnění – Reklamace

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

5.2. Ustanovení uvedená v odstavci 5. 1. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

5.3. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího

6. Ochrana osobních údajů

6. 1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6. 2. Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou prodejcem poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem.

7. Závěrečné ujednání

Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a pro daňové účely. Jednotlivé kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.9.2020